Giới thiệu chung

01/04/2020 - 12:00 AM

Không chỉ bán bình Gas mà bán cả sự AN TOÀN cho Khách hàng.
Khách hàng dùng Gas Aladin sẽ được hỗ trợ trong mọi trường hợp (hoặc trong quá trình dùng có rủi ro sẽ được hỗ trợ). Từng bình gas đều được kiểm tra an toàn trước khi bán cho khách hàng.
------------------------------